Podnikanie v oblasti realít je nesmierne atraktívne a zaujímavé pre mnohých podnikateľsky zmýšľajúcich ľudí. Ak patríte medzi nich, tento článok by ste rozhodne nemali vynechať.

Dôvody na založenie realitnej kancelárie

Založenie realitnej kancelárie môže poskytovať množstvo výhod, ktoré toto odvetvie uprednostňujú pred ostatnými. V prvom rade je to ziskovosť. Realitný trh často poskytuje nadštandardné finančné podmienky a preto sa môžete tešiť na pomerne vysoké zisky z predaja alebo prenájmu nehnuteľností.

Ďalšou obrovskou výhodou je flexibilita. Viem vám zaručiť, že budete dobre vychádzať s vaším šéfom. Založenie realitnej kancelárie vám totiž umožní, aby ste tým šéfom boli vy sami. S tým je spojená aj vysoká miera flexibility v rozhodovaní o vašej pracovnej dobe, mieste a podmienkach práce. Zaručujem vám aj to, že sa nikdy nebudete nudiť. Práca v realitnej kancelárii je rôznorodá a každý deň sa môžete zaoberať inými typmi nehnuteľností a klientov.

Ak máte vlastnú realitnú kanceláriu, odopreté vám nemusia byť ani možnosti rastu. Postupným získavaním skúseností môžete prijímať nových kolegov a otvárať nové pobočky v iných lokalitách. Okrem toho, pri vašej práci môžete nadviazať užitočné kontakty s inými podnikateľmi, stavebnými firmami, právnikmi a ďalšími relevantnými partnermi.

Ďalšou z výhod je váš spoločenský prínos. Prostredníctvom vlastnej realitnej kancelárie môžete pomôcť ľuďom s nájdením vhodného bývania a tým prispieť k spoločenskému blahobytu.

Vymenované výhody však do realitného podnikania prilákali aj vysokú konkurenciu. Aby ste boli úspešní, musíte sa odlíšiť od vašej konkurencie, využívať overené postupy pri získavaní klientov a poskytovať kvalitný servis. Potom sa môžete tešiť z množstva nových zákazníkov. Podnikanie v realitnej kancelárii môže byť náročné, ale ak sa mu budete venovať s odhodlaním a pevným presvedčením, môžete dosiahnuť finančnú nezávislosť.

interiér bytu

Obr.: Midjourney

Postup založenia realitnej kancelárie

Založenie realitnej kancelárie môže byť vzrušujúcim a zároveň náročným procesom. Súvisí s mnohými krokmi a rozhodnutiami, ktoré je potrebné spraviť. Poďme sa teda pozrieť na niektoré kroky, ktoré sú v tomto procese nevyhnutné.

1. Plánovanie

Pred začatím akejkoľvek činnosti je dôležité si vypracovať plán. Tento plán by mal obsahovať všetky aspekty vašej budúcej realitnej kancelárie – od jej zamerania a cieľov, cez financie a marketing, až po personálne otázky. Plánovanie je kľúčové pre úspech vašej kancelárie, pretože vám umožní udržať si prehľad nad všetkými aspektmi podnikania a postupovať efektívne.

2. Financie

Zabezpečenie financií na založenie realitnej kancelárie je ďalším dôležitým krokom, ktorý nie je možné v predmetnom procese opomenúť. Je potrebné zabezpečiť si dostatočný kapitál na začatie podnikania a na úhradu nákladov, ktoré sú spojené s prevádzkou realitnej kancelárie.

Obrovskou výhodou tohto druhu podnikania však je, že počiatočné náklady na založenie a prevádzkovanie realitnej kancelárie sú minimálne. Prvotné náklady môžu dosahovať sumy v nižších tisíckach eur. Prípadné finančné požiadavky sa preto snažte realizovať z vašich predchádzajúcich úspor alebo až následne zo zrealizovanej provízie. Úver od banky, prípadne investora, neodporúčam pri žiadnom druhu podnikania. Ak je to možné snažte sa mu vyhnúť za každú cenu.

3. Legislatíva

Nasledujúcim krokom je zabezpečiť si všetky potrebné povolenia na výkon podnikateľskej činnosti. Je dôležité oboznámiť sa so všetkými legislatívnymi požiadavkami a postupovať podľa nich. Výkon realitnej činnosti je viazanou živnosťou (podľa prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní). Konkrétnu živnosť nájdete v bode 61 – Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).  

Aby ste mohli vykonávať realitnú činnosť v prvom rade musíte získať na na miestne príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Úrad je v postavení jednotného kontaktného miesta v súlade s miestom vášho bydliska alebo sídlom vašej právnickej osoby (napr. s. r. o.).

Podrobnosti ohľadom prihlásenia živnosti, potrebných formulárov a správnych poplatkov nájdete na nasledovných adresách:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_registracia-zivnosti/

https://www.minv.sk/?sprostredkovanie-predaja-prenajmu-a-kupy-nehnutelnosti-realitna-cinnost-1

Pri využití elektronickej služby je poplatok za vydanie osvedčenia znížený.

realitný maklér

Foto: Freepik

4. Podmienky prevádzkovania realitnej kancelárie

Na získanie osvedčenia na výkon realitnej činnosti musíte uhradiť správny poplatok a splniť stanovené podmienky. Podmienkou prevádzkovania realitnej činnosti je splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania viazanej živnosti a osobitnej podmienky odbornej spôsobilosti na základe preukázaného vzdelania resp. dokladu príslušnej inštitúcie. Ak tieto podmienky nespĺňate, musíte mať zamestnanca, ktorý tieto podmienky spĺňa a ustanovíte ho za zodpovedného zástupcu.

Všeobecnými podmienkami prevádzkovania realitnej činnosti, ako viazanej živnosti, sú:

 • dosiahnutie veku 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov).

Osobitnou podmienkou prevádzkovania realitnej činnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti predložením

 • dokladu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo ­stavebného alebo architektonického smeru, ­alebo
 • dokladu preukazujúceho úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydaného vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

5. Prevádzkareň

V prípade zriadenia prevádzkových priestorov pri prevádzkovaní realitnej činnosti, ak to ich povaha vyžaduje, je tieto potrebné označiť a oznámiť ich zriadenie príslušnému úradu. Prevádzkareň si však môžete zriadiť aj neskôr ako je deň ohlásenia živnosti.

Na uvedenie priestorov do prevádzky potrebujete súhlasné rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva (podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia). Okrem toho ste povinný úradu preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť.

6. Podnikanie

Po splnení všetkých podmienok môžete, ako fyzická osoba, začať podnikať v realitnej činnosti už v deň ohlásenia živnosti. Pokiaľ sa rozhodnete zriadiť si s. r. o., táto musí byť zapísaná do obchodného registra.

Úrad pri vydaní osvedčenia vykoná automaticky aj vašu registráciu u správcu dane, prihlásenie v príslušnej zdravotnej poisťovni a splní oznamovaciu povinnosť v Sociálnej poisťovni.

Podrobnosti ohľadom založenia s. r. o. nájdete na nasledovnej adrese:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_registracia-pravnickej-osoby/

7. Personál

Na začiatku si zrejme vystačíte aj sami. Časom však realitná kancelária bude potrebovať kvalifikovaných a skúsených zamestnancov, ktorí budú mať na starosti rôzne oblasti podnikania, ako sú predaj a nákup nehnuteľností, marketing, administratíva a podobne. Zabezpečenie kvalitného personálu je pre úspech kancelárie veľmi dôležité. Priebežne sledujte prácu realitných maklérov, nadväzujte s nimi kontakt a oslovujte ich ohľadom možnej budúcej spolupráce.

8. Získavanie zákazníkov

Aby sa realitná kancelária mohla rozvíjať a rásť, je potrebné získať si zákazníkov. Je dôležité zamerať sa na marketingové aktivity, ktoré oslovujú cieľovú skupinu a vytvárajú záujem o služby kancelárie. Marketingové aktivity môžu zahŕňať tvorbu webstránky, online reklamu, letáky, billboardy a podobne.

Marketingové služby sú nesmierne komplexnou oblasťou. Existuje viacero ciest, ktorými sa môžete dopracovať k želanému cieľu. Bez odbornej znalosti potrebných krokov sa však môže ľahko stať, že svoje prostriedky investujete neefektívne do procesov, ktoré vám nebudú prinášať požadované výsledky. Ak by ste potrebovali pomoc s marketingovými službami, zviditeľnením vašej kancelárie, prípadne s vytvorením webstránky, ktorá bude reflektovať na potreby vašej cieľovej skupiny a bude mať potenciál prinášania návštevnosti, neváhajte ma nezáväzne kontaktovať. Rád sa s vami na túto tému porozprávam a poskytnem vám cenné rady zadarmo. Podrobnosti o problematike získavania zákazníkov nájdete aj v popise služby Startup.

9. Zameranie kancelárie

Je potrebné zvážiť, akým spôsobom sa kancelária zameria na služby, ktoré ponúka. Môže sa zamerať na predaj alebo prenájom nehnuteľností, na komerčné alebo rezidenčné nehnuteľnosti, alebo na špecializáciu v konkrétnych lokalitách. Dôležité je nájsť si niečo, čo bude kancelárii prinášať zisk a bude pre ňu charakteristické.

bytový dom

Foto: Freepik

10. Softvérové nástroje

Pri prevádzke realitnej kancelárie je veľmi dôležité používať softvérové nástroje na efektívne riadenie a správu nehnuteľností. Tieto nástroje vám umožnia jednoduchšie zaznamenávať informácie o nehnuteľnostiach, riadiť proces predaja alebo prenájmu, evidovať platby a podobne. Dôležité je zabezpečiť si softvérové nástroje, ktoré sú špecificky prispôsobené pre realitné kancelárie.

11. Vlastný web

Vlastná webová stránka je dôležitou súčasťou marketingovej stratégie realitnej kancelárie a môže mať významný vplyv na úspešnosť a rast kancelárie. S dostatočnou starostlivosťou o detaily a zameraním na potreby klientov, môže realitná kancelária vytvoriť webovú stránku, ktorá bude prínosom pre jej návštevníkov a bude pomáhať v rozvoji jej obchodných aktivít.

Web realitnej kancelárie predstavuje platformu, ktorá pomôže začínajúcej, ale aj už existujúcej kancelárii prezentáciu jej služieb podľa vlastných podmienok. Je to zároveň užitočný nástroj pre oslovenie návštevníkov, ktorí hľadajú informácie o nehnuteľnostiam a realitnom trhu. Realitnej kancelárii web umožní publikovať články o aktuálnych trendoch v oblasti nehnuteľností, najlepších miestach na bývanie, či tipoch na kúpu nehnuteľnosti. Tým sa postaví do pozície odborného lídra, čo zvyšuje jej dôveryhodnosť v očiach potenciálnych zákazníkov.

Povedzme si, čo by mal web pre realitnú kanceláriu obsahovať. Na webovej stránke je potrebné zverejniť referencie a hodnotenia od predchádzajúcich klientov kancelárie. Tieto informácie môžu byť užitočné pre návštevníkov, ktorí hľadajú spoľahlivú realitnú kanceláriu a zvýšia vašu dôveryhodnosť, čo je v tomto segmente kľúčové. Nehnuteľnosti nie sú lacnou záležitosťou a nikto nechce riskovať s neskúseným partnerom.

Fotogaléria je základom realitného webu. Musí obsahovať vysoko kvalitné fotografie nehnuteľností, ktoré realitná kancelária ponúka. Fotografie je potrebné fotiť pri vhodných svetelných podmienkach, aby sa vyzdvihli benefity ponúkanej nehnuteľnosti. Počet fotografií jednej nehnuteľnosti by nemal byť nižší, ako desať. Vyhotovujú sa fotografie interiéru, exteriér, prípadne aj občianskej vybavenosti v okolí. Pôdorys bytu je samozrejmosťou, nie každý si dispozíciu bytu dokáže predstaviť z fotografií. Vyhotovenie virtuálnej 3D prehliadky bytu vám zasa dokáže ušetriť čas a peniaze, ktoré by ste museli venovať obhliadkam nehnuteľnosti so zákazníkmi, ktorí až na mieste zistia, že o kúpu alebo prenájom ponúkaného typu nehnuteľnosti záujem nemajú. Ani video formát nie je pri prezentácii tabu. Toto všetko umožní návštevníkom získať lepší prehľad o nehnuteľnostiach, ktoré kancelária ponúka.

Webová stránka realitnej kancelárie mala byť prehľadná, užívateľsky prívetivá a predovšetkým užitočná pre návštevníkov. Mala by ich zaujať príjemným dizajnom, ktorý zabezpečí ich návratnosť. Informácie o nehnuteľnostiach, službách kancelárie, jej makléroch a kontaktných údajoch by mali byť ľahko dostupné a správne zoradené.

Základné prvky, ktoré by mali byť zahrnuté na webovej stránke realitnej kancelárie sú:

 • Hlavná stránka. Tá by mala poskytnúť základné informácie o kancelárii, jej história a výkonnosti. Mala by tiež obsahovať navigačné menu, ktoré umožní návštevníkom presmerovať sa na rôzne časti webovej stránky.
 • Prehľad vybraných nehnuteľností. K dispozícii musí byť ponuka vybraných nehnuteľností umiestnená na viditeľnom mieste na hlavnej stránke. Týmto spôsobom dokážete upútať pozornosť návštevníka webu na tie nehnuteľnosti, ktoré považujete za najrelevantnejšie. Ponuku môžete často meniť a využívať pri jej prezentácii rôzne interaktívne prvky.
 • Služby kancelárie. Táto sekcia zahŕňa informácie o službách, ktoré realitná kancelária ponúka, ako sú kúpa, predaj, prenájom, či iné. Veľmi výhodné je aj možné rozšírenie služieb aj o hypotekárne alebo právne poradenstvo. U vašich klientov oň určite bude veľký záujem. Pri dnešnej cenovej úrovni je skupina hotovostných klientov naozaj riedka. 😊
 • Stránka s nehnuteľnosťami. Táto stránka by mala obsahovať podrobné informácie o každej nehnuteľnosti, ktorú realitná kancelária ponúka. Mala by obsahovať informácie o lokalite, fotografie, podrobné popisy, technické špecifikácie a ponúkanú cenu. Špecifikácia nehnuteľností musí zahŕňať čo najviac údajov. Ak ponúkate nehnuteľnosti z primárneho trhu (priamo od developera), vhodné je mať aj tabuľkový prehľad, z ktorého si klient môže lepšie nehnuteľnosť vybrať. Prípadne pre developera realizovať predaj prostredníctvom samostatného webu, na ktorý budete odkazovať z vašej hlavnej stránky.
 • Kontaktná stránka. Každý web musí mať časť vymedzenú na prezentáciu kontaktných údajov. Minimom je zverejnenie telefónneho čísla, e-mailovej adresy a adresy kancelárie. Na škodu nie je ani umiestnenie kontaktného formulára, ktorý umožní návštevníkom poslať správu kancelárii priamo z webovej stránky. Google mapa môže zasa napomôcť tomu, aby vás klienti ľahko našli.
 • Blog. Ten by takisto na webe nemal chýbať. Výrazným spôsobom dokáže zvýšiť vašu dôveryhodnosť v očiach potenciálnych klientov. Navyše často dokáže pomôcť aj s predajom nehnuteľností.

Vlastný web je jedným z najmocnejších nástrojov, ktoré môže mať realitná kancelária k dispozícii. Dokáže efektívne prezentovať jej služby, predstaviť tím maklérov, zvýšiť jej dôveryhodnosť u cieľovej skupiny a výrazne napomáhať predaju resp. prenájmu nehnuteľností prostredníctvom zvyšovania relevantnej návštevnosti. Netreba však zabúdať, že funkčný web musí spĺňať zásady responzivity a byť tak prispôsobený aj pre zobrazenie na mobilných zariadeniach. Toto umožní návštevníkom prístup k informáciám o nehnuteľnostiach aj z mobilu, čo môže byť obzvlášť užitočné, keď sa pohybujú. Okrem toho musí web spĺňať štandardy UI/UX dizajnu, bezpečnosti, vrátane ochrany osobných údajov.  Obrovskou výhodou je jeho optimalizácia pre vyhľadávače a možnosť merateľnosti konverzií, ktorá prináša kvalifikované (data driven) rozhodnutia.

Webová stránka realitnej kancelárie by mala byť prispôsobená jej cieľovej skupine a zároveň by mala zodpovedať jej hodnotám a zameraniu. Každá realitná kancelária by mala preto venovať pozornosť vývoju vlastnej webovej stránky a jej obsahu a prispôsobovať ich potrebám svojich zákazníkov.

Ak si neviete predstaviť, ako by konštrukcia webu pre realitnú kanceláriu mala vyzerať a aké prvky by takýto web mal obsahovať, pozrite si ukážku návrhu realitného web layoutu. Nájdete ho na nasledovnom odkaze: https://divi.hybl.sk/reality/

Ak vás problematika tvorby webu zaujíma, podrobnosti môžete nájsť v popise služby Web.

layout realitnej kancelárie

12. Prepojenie na inzertné portály

Pre prezentáciu nehnuteľností v ponuke realitnej kancelárie vlastný web nestačí. Mnohí potenciálni klienti vyhľadávajú nehnuteľnosti na relevantných realitných portáloch, kde investujú stvoky ďalších realitných kancelárií. Ak chcete realizovať predaj, inzercia na takýchto portáloch je nevyhnutnosťou. Musíte sa nachádzať tam, kde sú vaši potenciálni kupujúci.

Inzerciu ponúkaných nehnuteľností nezverte iba jednému realitnému portálu. Sledujte úspešnosť jednotlivých autoritatívnych webov s ponukou nehnuteľností v štatistikách návštevnosti a každú nehnuteľnosť inzerujte na viacerých portáloch. Medzi najnavštevovanejšie patria nehnutelnosti.sk, topreality.sk, reality.sk a bazos.sk. Nemali by ste na nich chýbať ani vy.

13. Sociálne siete

Realitná kancelária by mala mať aj prítomnosť na sociálnych sieťach, ako sú napr. Facebook, Instagram alebo LinkedIn. To umožní kancelárii komunikovať s klientmi a zverejňovať informácie o nehnuteľnostiach, ako aj o aktuálnych trendoch v oblasti nehnuteľností.

Výhodou sociálnych sietí nie je len možnosť interakcie s vašim relevantným publikom. Pridanou hodnotou môže byť ich prepojenie s vašim webom, ktorý môže slúžiť ako pristávacia stránka konverzných kampaní. Tie vám dokážu získať nových zákazníkov.

Meta business suite

Obr.: Freepik, úprava: Radovan Hýbl

14. Partnerské vzťahy

Pri prevádzke realitnej kancelárie je dôležité budovať partnerstvá s inými realitnými kanceláriami, architektami, stavebnými firmami, právnikmi, hypotekárnymi poradcami, dizajnérmi a inými relevantnými partnermi. Tieto vzťahy vám umožnia získať viac zákazníkov a zvýšiť vašu konkurencieschopnosť na trhu

15. Komunikácia

V realitnom biznise je dôležitá kvalitná a rýchla komunikácia s klientmi. Klienti potrebujú mať pocit, že sú informovaní a že sa na vás môžu spoľahnúť. Preto je dôležité mať prehľadný systém správy klientov a byť k dispozícii kedykoľvek, keď klient potrebuje poradiť alebo sa chce niečoho opýtať.

16. Flexibilita a inovácia

Realitný trh sa neustále mení a vyvíja, preto je dôležité byť flexibilný a prispôsobiť sa novým trendom. Inovatívne riešenia a nové technológie vám môžu pomôcť udržať si konkurenčnú výhodu a zaujať na trhu. Nebojte sa experimentovať a hľadať nové prístupy k práci.

Záver

Založenie realitnej kancelárie je náročný proces, ale ak sa mu budete venovať s nadšením a pevným presvedčením, môže sa stať veľmi ziskovým podnikaním. Dôležité je stanoviť si jasné ciele, strategicky plánovať a byť pripravený pracovať tvrdo pre dosiahnutie úspechu. Neváhajte sa podeliť v komentároch o váš názor, prípadne položiť otázky súvisiace s procesom založenia a prevádzkovania realitnej kancelárie alebo popísať vlastné skúsenosti. Teším sa na vás pri ďalšom článku. Ak vás tento článok zaujal, pokojne ho zdieľajte na sociálnych sieťach. Môžete tak urobiť jediným kliknutím na ikonu vašej siete.

Ak vás tento článok zaujal, nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach. Môžete tak urobiť kliknutím na ikonu vašej siete. Neváhajte sa podeliť v komentároch o váš názor, prípadne položiť otázky súvisiace s predmetom článku. Prípadné návrhy na spracovanie ďalších tém mi môžete poslať na môj e-mail. Prajem vám všetko dobré.