infoklub.sk - ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „osobitný predpis“). Je pre nás nesmierne dôležité, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. Za týmto účelom prijímame potrebné organizačné a technické opatrenia vrátane šifrovania komunikácie so serverom.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa osobitného predpisu je Ing. Radovan Hýbl, PhD. – digital content, so sídlom Jarabinková 18878/6B, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovensko, IČO: 54513022 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

adresa: Jarabinková 18878/6B, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovensko, e-mail: radovan.hyblmail.com, telefón: +421 911 269 590

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané za účelom fakturácie, evidencie, newslettera, vyhodnocovania reklamy a zlepšovania užívateľského prostredia.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracovávané počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu ich spracovania. Maximálna doba spracovania osobných údajov sú 2 roky.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých sú spracovávané na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou, ktorý je informovaný, slobodný a jasný. Údaje sú spracovávané z dôvodu zlepšovania služieb pre návštevníkov webstránok a zákazníkov, možnosti cielenia a vyhodnocovania reklamy a bezodplatného odovzdávania informácií. Bez súhlasu sú spracovávané osobné údaje ako podmienka uzatvorenia a plnenia zmluvných objednávok.

ROZSAH SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dopyty z kontaktných formulárov na webe

meno a priezvisko
e-mailová adresa

Newsletter

meno a priezvisko
e-mailová adresa

E-mailové adresy sú uchovávané v službe mailchimp.com, ktorá je poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC., so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov:

https://mailchimp.com/help/apple-privacy-faq/

Fakturácia

meno a priezvisko (v prípade fyzickej osoby – nepodnikateľa)

obchodný názov (v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa)

e-mailová adresa

telefónne číslo

IČO (ak je pridelené)

DIČ (ak je pridelené)

IČ DPH (ak je pridelené)

adresa (resp. sídlo)

IBAN

Cookies a webanalytika

Na webe môžu byť dočasne ukladané súbory cookie, IP adresa a ID návštevníka webstránok. Ich zber je, v súlade s legislatívou, považovaný za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ umožňuje používanie webu aj v režime bez funkčnosti cookies a zberu IP adresy a ID návštevníka webstránok. Všetky dáta sú získavané a spracovávané anonymne.

Na webe je implementovaná služba Google Site Kit (obsahujúca služby Google Analytics a Google Search Console) poskytované spoločnosťou Google, Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služby sú rozšírené o súvisiace funkcie, a to najmä:

meranie návštevnosti webu

štatistické prehľady návštevnosti a správania sa návštevníkov webu

prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google

remarketing

rozšírené anonymné demografické prehľady

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov:

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ďalšou službou, ktorá využíva cookies je služba Hotjar, ktorá vytvára

website heatmapy

anonymné prehľady správania sa návštevníkov webu

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov:

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment/

Webstránky sú z dôvodu vyhodnocovania reklamných kampaní prepojené aj so službou Custom Audience Pixel (Facebook Pixel) vo Facebook Busienss Manager. Ide o javascriptový kód, ktorý pomáha lepšie cieliť reklamy na Facebooku. Zabezpečuje zobrazovanie reklám relevantnému publiku, možnosť remarketingu a merania efektivity reklamy. Služby sú rozšírené o súvisiace funkcie, a to najmä:

meranie návštevnosti webu

štatistické prehľady návštevnosti a správania sa návštevníkov webu

prehľady zobrazení v reklamnej sieti Facebook

remarketing

rozšírené anonymné demografické prehľady

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov:

https://www.facebook.com/business/gdpr“>https://www.facebook.com/business/gdpr

PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTÝCH OSÔB

Práva dotknutých osôb sú definované osobitným predpisom. Ide najmä o právo na sprístupnenie spracovávaných osobných údajov, právo na ich opravu, právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania. Výnimku tvoria údaje, pri ktorých existuje povinnosť uchovania z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. Na podanie sťažností vo veci ochrany osobných údajov je príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Dotknuté osoby sú povinné uvádzať aktuálne a správne osobné údaje.

PRENOS ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Prevádzkovateľ neodovzdáva osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Prevádzkovateľ môže na základe zmlúv o spolupráci s inými subjektami poskytovať týmto subjektom osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sa budú spolupodieľať na plnení zmluvných objednávok medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Tretie strany sú zmluvne viazané chrániť poskytnuté osobné údaje pred neoprávneným použitím a ich sprístupňovaním neoprávneným osobám.

COOKIES

Problematike cookies je venovaná samostatná postránka: https://www.infoklub.sk/cookies/

infoklub.sk - reklamný pásik