Investovanie je téma, o ktorej toho bolo popísaného skutočne dosť. Z každej strany sa na vás valia prúdy aktuálnych informácií. Počet investičných poradcov rastie geometrickým radom. Čo je ale alfou a omegou oblasti tvorby majetku? Má investovanie skutočne zmysel? Ako sa nestať obeťou podvodu? Komu veriť? Ako sa vyznať z toľkých možností? Orieškov na rozlúsknutie poskytuje problematika naozaj nekonečne veľa…

Podstatu v tomto prípade však tvoria odpovede na 3 kľúčové otázky. Dnes sa vám ich pokúsim priniesť v čo najkomplexnejšej forme, ktorá by mala uspokojiť každého, kto sa o túto oblasť začal zaujímať a začína si uvedomovať, že bez investovania ho nič dobré v budúcnosti nečaká.

Otázka č. 1: Prečo začať investovať?

Nie som už najmladší. Dokazuje to aj skutočnosť, že som nosieval pioniersku šatku. Časť svojho života som totiž prežil v socialistickom režime. Bol to režim s centralizovaným, a teda štátom riadeným hospodárstvom. Zavedený plánovací systém nebral do úvahy trhové mechanizmy a akékoľvek investičné rozhodnutia boli realizované centrálne, čo viedlo k nerovnomernému rozvoju a neefektívnemu využívaniu zdrojov. Na druhej strane štát garantoval svojim obyvateľom základné životné potreby a vychoval ľudí so silnou tendenciou spoliehať sa na jeho riadiace mechanizmy.

Aj po zmene spoločenského zriadenia však zvyk zostáva železnou košeľou. Množstvo ľudí sa aj naďalej spolieha na štát. Očakáva od neho, že zabezpečí ich finančné potreby v produktívnom veku a aj na dôchodku.

Ono to však funguje trochu inak. So slobodou, ktorú sme získali, prichádza aj zodpovednosť. Zodpovednosť za vlastný život a vlastné rozhodnutia musí vziať do rúk každý jednotlivec osobitne. Štát sa môže snažiť o vytvorenie akejsi záchrannej siete pre špecifické prípady, nedokáže však garantovať zachovanie stabilnej životnej úrovne všetkým jeho obyvateľom. Demokratické zriadenie má zachovávať rovnosť príležitostí, nie rovnosť príjmov. Systém trhového hospodárstva je zas založený na voľnej súťaži a vzájomnom vzťahu ponuky a dopytu. Úlohy štátu sa jednoducho zmenili a sú diametrálne odlišné od tých v minulosti. A teraz si to rozoberme na drobné. Najprv sa pozrime na dôchodkový systém a jeho udržateľnosť.

Je úroveň aktuálnej výšky dôchodkov dlhodobo udržateľná?

Priemerný dôchodok na Slovensku je 643,70 € (údaj platný pre september 2023). Priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve SR je 1 430 € (údaj pre rok 2023). Čistý príjem v tomto prípade predstavuje okolo tisíc eur mesačne. Nepotrebujete kalkulačku na to, aby ste zistili, že pokiaľ ste priemerne ohodnotený zamestnanec, váš reálny príjem pri vstupe do dôchodku poklesne na približne 64% predchádzajúcho príjmu. To je teda pokles príjmu o neuveriteľných 36%. Za váš vstup do dôchodku tak zaplatíte znížením príjmu o viac ako tretinu. To je celkom slušný prepad životnej úrovne, čo poviete? Ale to bohužiaľ nie je všetko.

Ak pôjdete do dôchodku neskôr, prepad vašej životnej úrovne bude, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, výrazne vyšší. Aktuálny demografický vývoj je totiž veľmi nepriaznivý. Populácia Slovenska nezadržateľne starne. Deje sa tak z dôvodov zvyšujúcej sa strednej dĺžky života a nízkej fertility (plodnosti). V roku 2019 na jednu osobu v dôchodkovom veku pripadali takmer 4 osoby v produktívnom veku. Na základe predpokladaného vývoja v roku 2070 to bude už len 1,6 osoby. To je naozaj alarmujúce číslo.

graf pomeru seniorov k produktívnej časti obyvateľstva

Graf pomeru seniorov k produktívnej populácii Slovenska poukazuje na bezútešnosť situácie v oblasti dôchodkového systému. Zdroj: OECD.

Ak vás zaujíma tvorba a udržanie majetku vrátane investovania do rôznych investičných tried, prečítajte si článok Investovanie a budovanie majetku sú pre každého, nielen pre vyvolených. Okrem iného sa v ňom dozviete, aké konkrétne možnosti máte k dispozícii a aký jednoduchý môže byť proces budovania majetku.

Náš dôchodkový systém totiž funguje ako pokazený prietokový ohrievač bez zásobníka. Zásobník by v našom prípade predstavovala finančná rezerva, ktorú by mal štát k dispozícii na sanovanie prípadných nezrovnalostí v príjmoch a výdavkoch dôchodkového systému. Tú bohužiaľ nemáme. Prietokovým ohrievačom je systém, v ktorom sociálne odvody, ktoré zaplatí osoba v produktívnom veku, hneď odchádzajú na výplatu dôchodkov pre osoby v dôchodkovom veku. Náš ohrievač je však navyše pokazený. Aktuálna výška sociálnych odvodov od prispievateľov totiž nepostačuje na výplatu dôchodkov. Chýbajúca suma sa preto uhrádza zo štáneho rozpočtu. Tým sa prehlbuje štátny dlh.

Ak sa v budúcnosti bude na dôchodok skladať menej ľudí (čo je takmer isté), a nezvýši sa dôchodkový vek, štát má v podstate jedinú možnosť – radikálne znížiť, už aj tak nízke, dôchodky. Ešte stále máte pocit, že štát sa o vás postará? Ak vám niektorý politik sľúbi udržanie vašej životnej úrovne na dôchodku, je na mieste položiť mu otázku ako to chce docieliť.

Jedinou reálnou cestou, ako sa vyhnúť výraznému zníženiu životnej úrovne na dôchodku je investovanie. Vašou úlohou je si počas produktívneho veku vybudovať dostatočný objem finančných prostriedkov na dorovnanie rozdielu medzi platom a budúcim dôchodkom. Aj pomerne malá čiastka investovaná na pravidelnej báze dokáže priniesť v priebehu dlhšieho investičného horizontu slušný balík, ktorý môže pokryť vaše potreby v budúcnosti. Nezabúdajte totiž na zložené úročenie, ktoré vám s budovaním majetku výrazne pomôže.

dôchodok

Sporením sa k slušnému dôchodku bohužiaľ neprepracujete. Foto: Pexels.

Z hľadiska dlhodobého budovania majetku je dôležitá predovšetkým správne zvolená investičná stratégia. Pokiaľ vás napríklad zaujíma, akým spôsobom si vybudovať dostatočnú dôchodkovú rentu na dôstojne prežitú jeseň života, prečítajte si Učebnicu budovania majetku aj pre hlúpych alebo lenivých. Nájdete v nej praktické postupy, ktoré vás krok za krokom dovedú do vášho cieľa.

A čo inflácia?

Možno si poviete, že investovanie nie je pre vás vhodné, pretože nedokážete znášať riziko. Uvedomujete si síce, že je potrebné vybudovať si vlastnú dôchodkovú rentu, keďže štát vám jednoducho nedokáže zabezpečiť slušné financovanie počas staroby. Za vašu cestu však považujete skôr šetrenie a využívanie úročenia prostriedkov na bežnom účte resp. termínovanom vklade. Týmto spôsobom sa chcete vyhnúť rizikám spojeným s investovaním…

Mám pre vás zlú správu. Takýmto spôsobom sa prepracujete opäť len k chudobe. Dôvodom je inflácia. Je to jav, ktorý označuje všeobecný nárast cien ekonomických statkov, čo má za následok zníženie kúpnej sily peňazí. Niektorí však nemusia tejto definícii porozumieť, tak poďme radšej počítať.

Povedzme, že ste si horko-ťažko našetrili úspory vo výške 100.000 €. Namiesto investovania ste sa rozhodli tieto úspory nechať ležať na bežnom účte, kde nie sú úročené. Poďme sa pozrieť, koľko prostriedkov vám reálne zostane po piatich rokoch. Nominálne budete mať na účte stále tých istých 100.000 €. V skutočnosti tam však budete mať len 70.000 €. Je to preto, že sme pri výpočte zohľadnili aj infláciu.

znehodnocovanie úspor

Po piatich rokoch držania finančných prostriedkov v období rokov 2019-2023 na bežnom účte predstavuje ich znehodnotenie takmer 30%. Výpočet bol realizovaný po započítaní inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR v sledovanom období.

Čo to v skutočnosti znamená? To, že za vašich 100.000 € si po piatich rokoch môžete kúpiť tovary alebo služby už len v hodnote 70.000 €. Dôležité je predsa to, koľko statkov si za dané množstvo peňazí dokážete kúpiť, nie to, aké čísla sú vytlačené na vašich bankovkách. Z toho dôvodu musíte na infláciu brať ohľad a nemôžete ju ignorovať. Parafrázou slov dediča Bohuša v podaní Bolka Polívku: „Nikdy ste ju síce nevideli, ale verte, že ju tu máme. 😊

V priebehu času ceny väčšinou postupne rastú a hodnota peňazí sa priebežne znižuje. Dôvodov znižovania hodnoty peňazí viacero. Je to trochu komplikované, ale my si to zjednodušíme do troch základných bodov.

Prvým dôvodom rastu cien je situácia, keď dopyt po niektorých tovaroch alebo službách prevýši ponuku. Znamená to, že veľké množstvo kupujúcich má záujem si kúpiť určitý produkt. Na trhu však produktu nie je dostatok a tak sa jeho výrobcovia dostanú do výhodnej situácie, kedy môžu zvyšovať ceny a množstvo kupujúcich si produkt bude aj tak kupovať. Ak tak spraví dostatočne veľa predajcov, vznikne tzv. dopytová inflácia.

Ďalšou príčinou rastu cien môžu byť rastúce výrobné náklady (vyššie mzdy zamestnancov, zvýšenie cien výrobných surovín), ktoré tlačia na zvyšovanie spotrebiteľských cien. Ak sa napríklad zvýšia zamestnanecké mzdy, výrobca už nemôže predávať produkty za pôvodné ceny, ale musí ich navýšiť, inak mu to nebude dávať ekonomický zmysel. Tomuto javu hovoríme nákladová inflácia.

Špecifickým dôvodom na vznik inflácie môže byť aj expanzívna fiškálna a menová politika. Znie to dosť strašidelne, ale je to v podstate jednoduché. Keď centrálna banka zvýši peňažnú zásobu v ekonomike (napríklad tlačou nových peňazí), ich hodnota sa zníži. Štát môže mať napríklad záujem na znížení svojho dlhu a zvýšením peňažnej zásoby časť dlhu de facto odpíše, ale niekto to musí zaplatiť. A áno, sú to držitelia peňazí – teda aj vy. Aj napr. stimulačné programy počas pandémie Covid-19 sa určitou mierou podpísali pod zvyšovanie súčasných cien. Ďalšími inflačnými faktormi môžu byť medzinárodná izolácia, prírodné katastrofy, či vojna.

Je jedno, ktorý z uvedených faktorov bude na hodnotu peňazí pôsobiť, s jej znižovaním treba jednoducho počítať a brať ho do úvahy. Čo teda v konečnom dôsledku znamená existencia inflácie pre vás, ako bežného človeka? Skutočnosť, že ak budete peniaze dlhodobo šetriť, zostane vám len zlomok ich hodnoty. Naopak, investovaním je možné zabezpečiť ich hodnotový rast.

Zhrňme si to: Čo vám teda investovanie dá?

Investovanie vám umožňuje zhromažďovať a zvyšovať hodnotu vašich finančných prostriedkov v čase. Investície v akciách, dlhopisoch, nehnuteľnostiach a iných aktívach vám môžu priniesť výnosy, ktoré prekonajú infláciu a zvýšia hodnotu vašich úspor.

Investovanie vám môže pomôcť dosiahnuť finančnú nezávislosť. Ak si dokážete vytvoriť dostatočný príjem z investícií, môžete sa stať menej závislí od príjmu z pracovnej činnosti a získať väčšiu slobodu vo svojich rozhodnutiach.

Investovanie je stratégia zameraná na dlhodobý rast. Aj keď v krátkodobom horizonte môžu trhové výkyvy vo vás vyvolať obavy, dlhodobá perspektíva ukazuje, že investovanie má tendenciu prinášať pozitívne výnosy a rast hodnoty vášho portfólia. Nesnažte sa obchodovať a časovať trh. Môže vám to síce priniesť vysoké výnosy, ale je s ním spojené aj vysoké riziko. Nikto na svete nevie, kam sa trhy budú posúvať v budúcnosti. Dlhodobý investičný horizont vám prinesie pokojný spánok.

Investovanie vám umožňuje dosiahnuť rôzne ciele. Niekto si chce kúpiť nehnuteľnosť, iný chce cestovať, ďalší potrebuje zabezpečiť vzdelanie pre svoje deti alebo vlastnú dôchodkovú rentu. Pravidelné investovanie vás postupne približuje k dosiahnutiu vami zvoleného investičného cieľa.

Inflácia môže a bude znižovať hodnotu vašich úspor. Investovanie do aktív s potenciálom rastu vám však pomôže s ňou udržať krok a ochráni tak hodnotu vašich financií.

Investovanie vás núti vzdelávať sa a porozumieť fungovaniu rôznych investičných nástrojov. To vás robí finančne gramotnejšími a pripravuje vás na lepšie finančné rozhodnutia v budúcnosti.

investovanie prostredníctvom sprostredkovateľa

Investovanie je spôsob, ktorým sa dokážete účinne chrániť pred infláciou a zabezpečiť sa na dôchodok. Foto: Pexels.

Otázka č. 2: Do čoho investovať?

Investičných možností sú tisíce, ak nie milióny. Čo si však máte vybrať vy? Budú to nehnuteľnosti, akcie, dlhopisy, fondy, komodity, drahé kovy, kryptomeny, či alternatívne investície? Čo je ideálnou investíciou? Aké aktívum si zvoliť? Pokúsim sa túto otázku za milión zodpovedať.

V prvom rade si treba pomenovať rozdiely medzi koncentráciou a diverzifikáciou. Koncetrácia v tomto prípade znamená, že všetko investujete do jedného aktíva, diverzifikácia, naopak, že budete investovať do viacerých investičných tried. Čo je výhodnejšie?

Pokiaľ by ste vlastnili čarovnú guľu a vedeli predpovedať budúcnosť, koncentrácia všetkých prostriedkov do najvýnosnejšieho aktíva je tou najlepšou voľbou. V reálnom svete však nikto predpovedať budúcnosť nedokáže. Aj tí najlepší investiční experti a analytici sa vo svojich predpovediach mýlia. Chcete staviť všetky vaše úspory do jednej investície, o ktorej ste (nech už je dôvod akýkoľvek) presvedčení, že určite vyjde? Pokojne to urobte, je to vaša voľba. Moja je však iná. Keďže neviem, ktoré aktívum bude najvýnosnejšie spolieham sa na diverzfikáciu. A to by ste mali robiť aj vy.

Každá investícia v sebe nesie určité riziko, ale pri investovaní do rôznych tried aktív a trhových segmentov je možné riziko rozložiť. Keďže jednotlivé investície môžu reagovať odlišne na rôzne ekonomické podmienky, diverzifikácia môže znížiť vplyv výkyvov na vaše portfólio. Nedávate tak všetky vajcia do jedného košíka. Na niektorej investičnej triede nadštandardne zarobíte, na inej možno prerobíte, ale v konečnom dôsledku získate priemerný výnos, ktorý by mal byť pre vás uspokojivý. Nepúšťajte sa do investícií, ktoré vám poskytujú najväčší výnosový potenciál, vyberajte si investície, ktoré vám ponúkajú rozumný výnos s čo najnižším možným rizikom.

Príkladom pre vašu investíciu môže byť napr. rozloženie majetku svetových dolárových milionárov.

rozloženie majetku milionárov

Väčšina svetových dolárových milionárov sa spolieha na diverzifikáciu investičného portfólia. Zdroj: World Wealth Report 2020, Capgemini.

Ako vidíte, milionári nestavili všetko na jednu kartu. Investície rozumne rozkladajú, čím znižujú rizikovosť svojej investície. Že nehnuteľnostiam sa v tomto období nedarí? Nevadí, teraz výnosnosť ťahajú akcie, ktoré zaznamenali signifikantný rast. Inokedy to môže byť naopak. Inšpirujte sa portfóliom milionárov, okopírujte ich rozloženie majetku a budete dosahovať podobné percentuálne výsledky ako oni.

K uvedenému grafu si dovolím ešte doplniť pár poznámok. Pred samotným investovaním by ste sa mali zhodnotiť z pohľadu typu investora. Ak ste konzervatívny investor, ktorému riziko nedáva spávať, zvýšte percento investície do konzervatívnejších aktív, ako sú napríklad štátne dlhopisy. Tie majú nižšiu kolísavosť (volatilitu) a nezaznamenávajú tak vysoké prepady ako napríklad akcie. Ak ste naopak dynamický investor, ktorý sa orientuje na vyšší zisk, môžete nakúpiť viac akciových titulov. Majte však na mysli, že v prípade prepadov na trhoch môže hodnota vašeho portfólia krátkodobo výrazne klesnúť. Ak situáciu psychicky nezvládnete, vašu stratu tak pri ich neuváženom predaji zrealizujete.

A keď sme už pri tých akciách – neodporúčam vám nákup jednotlivých akciových titulov, ale nákup vhodných indexových fondov. Kým akcie konkrétnych firiem môžu vykazovať vysokú volatilitu, pasívne spravované indexové fondy kopírujú výnosnosť konkrétneho indexu a znižujú tak rizikovosť investície.

Pre lepšie pochopenie si radšej povedzme príklad. Index S&P 500, ktorý je pravdepodobne najznámejším akciovým indexom, zahŕňa 500 amerických spoločností s najväčšou kapitalizáciou (trhovou hodnotou), ktoré spĺňajú prísne kritériá vysokej likvidity akcií, ich voľnej obchodovateľnosti na burze a pozitívnych finančných výsledkov v predchádzajúcom období. Každá spoločnosť je v indexe zastúpená na základe jej trhovej kapitalizácie. Čím je hodnota spoločnosti väčšia, tým je jej vplyv na hodnotu indexu vyšší. Index sa štvrťročne rebalansuje, čiže sa z neho vyraďujú spoločnosti, ktoré prestanú spĺňať podmienky a nahrádzajú ich nové spoločnosti.

V čom je rozdiel oproti individuálnym akciám zásadný? Vo väčšej diverzifikácii a teda výrazne nižsšej miere rizika spojenej s investíciou. Kým niektoré spoločnosti zaradené v indexe môžu prechádzať problémami a hodnota ich akcií poklesne, iným sa nadštandardne darí a svojimi výsledkami ťahajú hodnotu indexu nahor.  Investícia do fondu, ktorý kopíruje index môže byť preto racionálnou voľbou. Nemusí byť samozrejme vhodná pre všetkých investorov, ale keďže indexových fondov je na výber veľké množstvo, každý si príde na svoje.

Ďalšou potrebnou poznámkou je absentujúce podrobnejšie definovanie zloženia alternatívnych investícií, ktoré nie sú v grafe presnejšie definované. U milionárov pravdepodobne táto časť zahŕňa investície do umeleckých predmetov, veteránov, investičného alkoholu a pod. Pre bežného človeka to nemusí byť správnou a niekedy ani reálnou voľbou. Aj keď tieto investície môžu ponúkať naštandardnú výnosnosť, vynačujú sa nízkou likviditou a vysokou mierou rizika. Vaším riešením však môže byť nahradenie tejto časti investíciou do zlata, ktoré má povesť bezpečného prístavu najmä v neistých časoch.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť, ktoré aktívum považujú regionálni dolároví milionári za najvýnosnejšie, prečítajte si článok Ako vnímajú ekonomickú situáciu slovenskí a českí dolároví milionári?

Otázka č. 3: Akým spôsobom investovať?

A dostávame sa k poslednej kľúčovej otázke. Ak ste pochopili, že investovanie je nevyhnutnou voľbou každého jednotlivca, ktorý sa zaujíma o svoju finančnú budúcnosť a ste pevne rozhodnutí sa doň pustiť, vyriešiť musíte už len poslednú vec. Tou je spôsob investovania. Poďme si teda rozobrať, aké možnosti máte vlastne k dispozícii.

Prvou možnosťou, ktorá napadne zrejme každému je banka. Banky v našich končinách požívajú vysokú dôveru vkladateľov finančných prostriedkov. A treba povedať, že oprávnene. V podstate neregistrujem prípad investičného podvodu, v ktorom by figurovala niektorá z našich bánk. Aj napriek tomu však túto voľbu nepovažujem za dobrý nápad. Prečo? Za pocit bezpečia platíte totiž privysokú cenu.

V prvom rade má väčšina bánk privysokú maržu a ponúka vám produkty s vysokými poplatkami. To je výhodné pre banku, ale nevýhodné pre vás. Aj 2%, ktoré zaplatíte na poplatkoch sú pri dlhodobom investičnom horizonte strašne veľa. Aj keď sa vám to môže zdať zanedbateľné, opak je pravdou. Vďaka vysokým poplatkom nevyužijete silu zloženého úročenia naplno a pripravíte sa o veľkú časť výnosov. Zdanie v tomto prípade klame.

Druhým problémom je, že banka nemá k dispozícii dostatočnú paletu produktov a bude vám ponúkať väčšinou nedostatočne výkonné aktívne riadené podielové fondy alebo v horšom prípade dlhopisy vlastnej finančnej skupiny. Samotní bankoví predajcovia často nie sú dostatočne odborne zdatní a navyše sú platení províziami z predaja jednotlivých produktov. Dostávajú sa tak do konfliktu záujmov, pretože môžu mať tendenciu uprednostňovať produkty s čo najvyšším benefitom pre nich. Ich motiváciou je predsa len skôr ich vlastný prospech, nie ten váš.

Ďalším spôsobom investovania je investovanie prostredníctvom investičného poradcu (špecialistu) resp. finančného sprostredkovateľa. Tu je to zhodnotenie trošku zložitejšie. Finančných sprostredkovateľov je obrovské množstvo a sú medzi nimi priepastné rozdiely. Majú rozdielne poplatkové schémy, odlišujú sa úrovňou odborných znalostí a rozdielna je aj ich motivácia. Všeobecne majú sprostredkovatelia skôr horšiu povesť, pretože sa v minulosti medzi nimi našli aj čierne ovce, ktoré sa snažili klienta zatiahnuť do netransparentnej a vysoko nákladovej poplatkovej schémy, ktorá mu sťažila budúci výstup. Niektorí necertifikovaní sprostredkovatelia sa dokonca nevyhli ani podvodom.

V skutočnosti však investovanie prostredníctvom finančného sprostredkovateľa môže byť dobrou voľbou, avšak musíte dbať na jeho preverenie. Dôveryhodný a kvalitný sprostredkovateľ resp. investičný špecialista musí mať v prvom rade vysokú odbornosť. Na jej preukázanie však nestačí vlastnenie nejakého diplomu. Musí sa svojej práci skutočne rozumieť. Veľkou výhodou v tomto prípade je, ak sám tvorí odborný obsah, ktorý je dohľadateľný a vykazuje dostatočnú kvalitatívnu úroveň.

Skúsený sprostredkovateľ vám dokáže vypracovať protfólio na mieru, ktoré bude reflektovať vašu osobnú a finančnú situáciu. Musí poznať rozdiely medzi ponúkanými produktami. Vie, či sú fondy aktívne alebo pasívne riadené, či majú distribučný alebo akumulačný charakter vo vzťahu k dividendám, aká je výška ich poplatkov, aké je daňové zaťaženie zisku prípadne dividend a pod.

Ďalšou dôležitou otázkou je výška jeho poplatkov. Za mňa sa rozumná miera vstupného poplatku pohybuje niekde okolo úrovne 1%.

Sčítané a podčiarknuté: Investovanie cez sprostredkovateľa môže byť vhodnou formou zhodnocovania majetku, ak si dôkladne preveríte jeho serióznosť a odbornosť. Skúsený špecialista dokáže zabezpečiť vaše odborné investičné vedenie a zvoliť vhodnú skladbu portfólia.

Posledným spôsobom investovania je samostatné investovanie. Túto formu osobne považujem za ideálnu. Predovšetkým preto, že je z hľadiska poplatkov najvýhodnejšia pre investora. Neplatíte totiž poplatky za finančného sprostredkovateľa alebo bankového poradcu. Ušetrené prostriedky tak môžete investovať a následne zhodnocovať.

Aj keď sa tento spôsob môže zdať zložitý, v skutočnosti to tak vôbec nie je. Využívajú ho milióny ľudí na západe a neexistuje žiadny dôvod, prečo by ste ho nemohli využívať aj vy. Zložitosť procesu sa dá porovnať prácou s internet bankingom vašej banky.

Ak máte o tento spôsob investovania záujem, musíte si naštudovať minimálne investičné základy, ideálne aj konkrétnu odbornú nadstavbu. Nemal by to však byť problém. Kvalitných materiálov z tejto problematiky je dnes skutočne nepreberné množstvo.

Ak si chcete situáciu trochu zjednodušiť, môžete si prečítať Učebnicu budovania majetku aj pre hlúpych alebo lenivých, ktorú som osobne pripravil presne na tento účel. Namiesto čítania viacerých odborných titulov z rôznych oblastí investovania, v učebnici získate komplexný návod, v ktorom sú krok po kroku vysvetlené osvedčené postupy potrebné na rôzne typy investovania a komplexné budovanie vášho majetku. Návody sú podané jednoduchou formou, takže ich zvládne naozaj každý. Popísané činnosti sú navyše aj časovo nenáročné, takže na zabezpečenie tvorby a následného rastu majetku vám stačí zrealizovať 4 prevodné príkazy ročne.

Učebnica budovania majetku aj pre hlúpych alebo lenivých

Učebnica budovania majetku aj pre hlúpych alebo lenivých vám poskytne komplexné odpovede na všetky zásadné otázky spojené s investovaním. Je to kuchárka, ktorá vám krok po kroku poskytne konkrétne recepty na postupné budovanie vášho majetku. Čakajte trochu teórie a veľa praxe. E-book si teraz, ako čitateľ magazínu infoklub.sk, môžete zvýhodnene zakúpiť už za 19 € po zadaní promo kódu: INFOKLUB19 do objednávky.

Učebnica budovania majetku aj pre hlúpych alebo lenivých môže byť vhodným doplnkom na zabezpečenie finančného vzdelania nielen pre samostatných investorov, ale aj pre investorov, ktorí sa rozhodli investovať prostredníctvom sprostredkovateľa. Vzhľadom na svoju jednoduchú skladbu vám poskytne dôležité informácie v ľahko stráviteľnej forme a vy tak nadobudnete dostatočné penzum vedomostí na posúdenie odbornej erudovanosti vášho investičného poradcu.

zľavový kupón na Učebnicu budovania majetku

Záver

Investovanie je základným krokom k budovaniu finančnej stability a dosahovaniu finančných cieľov. Nejde o rozmar bohatých, ale základný predpoklad na zachovanie životného štandardu počas celého vášho života, vrátane dôchodkového obdobia. Kto neinvestuje, sám sa odsúdi na život v chudobe. Bez ohľadu na váš vek, či aktuálnu finančnú situáciu je investovanie kľúčovým pilierom pre budovanie vašej budúcej finančnej stability. S primeraným plánovaním, disciplínou a správnymi investičnými stratégiami môžete dosiahnuť dlhodobý finančný úspech. Dôležité je však čím skôr začať a neodkladať investičné rozhodnutia do budúcnosti.

Upozornenie: Autor nie je investičným, ani finančným poradcom. Prezentované závery sú jeho osobnými názormi a nezohľadňujú vaše individuálne potreby. Poskytnuté informácie majú všeobecnú povahu a nepredstavujú návrh na uzatvorenie obchodu. Redakcia nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené interpretáciou autorom prezentovaných názorov a nepreberá za ne žiadne záväzky. S investovaním na finančných trhoch sa spája riziko. Výnosy z investície dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Ak vás tento článok zaujal, nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach. Môžete tak urobiť kliknutím na ikonu vašej siete. Neváhajte sa podeliť v komentároch o váš názor alebo položiť otázky súvisiace s predmetom článku. Prípadné návrhy na spracovanie ďalších tém mi môžete poslať na môj e-mail. Prajem vám všetko dobré.