V minulosti boli dlhopisy považované za aktívum, ktoré znižovalo volatilitu a zvyšovalo bezpečnosť portfólia. Aj napriek ich cieleniu na kapitálové zhodnotenie, nikto od nich neočakával rovnakú výnosnosť ako u akcií. Ich úlohou bolo zabezpečiť tzv. „bezrizikový výnos“. Situácia sa však zmenila, keď zhruba pred dvoma rokmi dlhopisy vstúpili do medvedieho pásma. Vykázanie záporného zhodnotenia mnohých investorov prekvapilo. Ako je vôbec možné, že k tomu došlo?

Čo je to dlhopis? Dlhopis (inak aj bond alebo obligácia) je cenný papier, ktorý vyjadruje záväzok emitenta voči veriteľovi. Slovo dlhopis vzniklo z dvoch slov: dlh a úpis. Ide teda o formu zaznamenania dlhu. Dlhopis je aktuálne najpoužívanejším investičným nástrojom na svete. Ako každé iné aktívum má svoje výhody aj riziká.

globálne dlhopisy Vanguard

Graf vývoja dlhopisového ETF fondu – ticker VAGF. Zdroj: Just ETF. Obr.: Radovan Hýbl.

Pád cien dlhopisov

Dôvodom, ktorý stál za negatívnym dlhopisovým výnosom bola durácia, čiže senzitivita dlhopisov na zmenu úrokových sadzieb. Ceny dlhopisov a úrokové sadzby sú totiž v inverznom vzťahu. Keď úrokové sadzby stúpajú, cena existujúcich dlhopisov klesá, pretože nové dlhopisy s vyššími úrokovými sadzbami sa stávajú pre investorov atraktívnejšími.

Príklad: Ak kúpite dlhopis a držíte ho do jeho splatnosti, okrem vloženej čiastky získavate aj dopredu určený výnos (kupón, úrok). Situácia sa však komplikuje ak v priebehu držania dlhopisu dôjde k zmene úrokovej sadzby a vy ho potrebujete predať pred jeho splatnosťou. Povedzme, že ste kúpili dlhopis s ročným výnosom 4%. Následne sa zvýšia úrokové sadzby a úroky pri nových emisiách dlhopisov stúpnu o 1%. Vy ste vaše peniaze požičali firme so zafixovaným 4%-ným úrokom. Keby ste však peniaze požičiavali podľa nových podmienok, inkasovali by ste už vyšší, 5%-ný úrok. Ak by ste rozhodli, že váš dlhopis chcete predať, nikto by ho od vás nekúpil za pôvodných podmienok. Ukrátil by sa tak o 1% výnosu. Aby ste ho presvedčili ku kúpe, museli by ste znížiť cenu predávaného dlhopisu tak, aby jeho cekový výnos dosahoval 5%. To isté samozrejme platí aj opačne, pri poklese úrokových sadzieb cena dlhopisov stúpa.

Situácia na trhoch v nedávnej minulosti

Pandémia koronavírusu prerušila jedno z najdlhšie trvajúcich období ekonomického rastu. Po celom svete spôsobila hlboký hospodársky pokles. Všetky krajiny, vrátane tých najvyspelejších, zaznamenali pokles HDP. Došlo k prepadu globálneho dopytu, ktorý vyústil do všeobecného poklesu ekonomickej aktivity.

pandémia koronavírusu

Foto: Pexels

Odpoveďou centrálnych bánk na zmiernenie dosahov pandémie bol súbor opatrení na zníženie úverových nákladov a stimuláciu hospodárskeho rastu. Masívna podpora dopytu prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania (napr. nákup aktív centrálnymi bankami, tlač nových peňazí) vyústila do postupného nárastu inflácie. Keď miera inflácie významne prekročila dlhodobé ciele centrálnych bánk, bolo potrebné ju dostať pod kontrolu. Centrálne banky tak začali zvyšovať úrokové sadzby v ekonomike, čím sa snažili znížiť spotrebu. Na nižšiu spotrebu reagujú obchodníci znižovaním cien tovarov a služieb a inflácia tak začne klesať. Zvyšovanie úrokových sadzieb má však dopad aj na cenu dlhopisov, a tým sa v podstate kruh uzatvára.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť, ktoré aktívum považujú regionálni dolároví milionári za najvýnosnejšie, prečítajte si článok Ako vnímajú ekonomickú situáciu slovenskí a českí dolároví milionári?

Aký bude budúci vývoj na dlhopisovom trhu?

Aby sme vedeli určiť kam budú smerovať ceny dlhopisov, museli by sme poznať budúcnosť. Tú samozrejme nikto z nás nepozná. Ale rétorika centrálnych bánk poukazuje na skutočnosť, že rast úrokových sadzieb sa už zrejme zastavil a v blízkej budúcnosti nie je možné vylúčiť ani ich pokles. Infláciu sa nateraz zrejme podarilo skrotiť a pokračovanie v raste úrokových sadzieb by mohlo vyústiť do spomalenia ekonomického rastu, čo je scenár, ktorý si aktuálne nemôže dovoliť nikto. Prognózy analytikov sa tak začínajú stále viac prikláňať k možnosti, že dôvody na sprísňovanie menovej politiky už pominuli. Naopak, väčšina z analytikov očakáva, že v letnom období by dokonca mohlo dôjsť k poklesu úrokových sadzieb.

Naplnenie tohto predpokladu by sa automaticky pretavilo aj do nárastu cien dlhopisov. Rovnako zrejme situáciu vníma aj dlhopisový trh, ktorý už očakávaný pokles úrokových sadzieb „zaprajsoval“ do cien globálnych dlhopisov (viď posledná fáza grafu). Po nepriaznivých rokoch by tak napríklad portfólio 60:40, ktoré si v poslednom období veľa vytrpelo, mohlo opäť dávať ekonomický zmysel.

Na druhej strane stále existujú aj ekonómovia, ktorí to tak ružovo nevidia. Obávajú sa, že k zvoľňovaniu menovej politiky nedôjde a poukazujú na skutočnosť, že inflácia je stále nad dlhodobým cieľom centrálnych bánk.

Európska centrálna banka

Budova Európskej centrálnej banky vo Franktfurte nad Mohanom. Foto: Pexels.

Aké dlhopisy nakupovať?

Ak sa pri vašom zhodnotení situácie budete pridŕžať aktuálnych pozitívnych očakávaní, zostane otázkou, čo konkrétne nakúpiť. V prvom rade si treba uvedomiť, že možný nárast cien (vyplývajúci z možného zníženia úrokových sadzieb) sa vzťahuje len na dlhopisy obchodované na burze. Lokálne korporátne dlhopisy z neho ťažiť nebudú, pretože vzhľadom na fixný výnos sú voči zmenám úrokových sadzieb imúnne.

Okrem toho, pri kúpe dlhopisu od jediného emitenta netreba zabúdať na existenciu kreditného rizika, ktoré je pri diverzifikovanom portfóliu výrazne nižšie. Investícia do jedinej spoločnosti môže významne zvýšiť pravdepodobnosť neschopnosti emitenta vyplácať kupóny a istinu. Vašu cieľovku by preto mal skôr tvoriť kôš dlhopisov. Diverzifikáciou portfólia (napríklad nákupom ETF) znížite riziko negatívnych javov, čím zvýšite jeho bezpečnosť.

Cenová senzitivita dlhopisov na zmenu úrokových sadzieb je úmerná dobe ich splatnosti. V zásade platí, že krátkodobé dlhopisy výrazne menej reagujú na zmenu úrokových sadzieb, majú nižšiu volatilitu a z nej vyplývajúce nižšie riziko. Nižšie riziko zasa spravidla prináša nižší výnos. Nemusí to tak ale byť vždy, výnimky totiž potvrdzujú pravidlo. 🙂

Ďalej je veľmi dôležité pred investovaním vyhodnotiť kreditnú kvalitu emitenta a investovať len do dlhopisov mimo pásma špekulatívneho ratingu. Nekvalitné dlhopisy vám síce môžu ponúknuť vyšší výnos, avšak je to za cenu neprimerane vysokého rizika. Pre úplnosť dodám, že väčšina emitentov slovenských korporátnych dlhopisov ani nemá pridelený investičný rating. Tých pár, ktoré ho pridelený majú sa nachádza na hranici špekulatívneho a investičného pásma.

Každý investor musí brať do úvahy aj menové riziko, ktoré je s dlhopismi spojené. Pokiaľ existuje možnosť kvalitnej investície v lokálnej mene, je potrebné ju uprednostniť. Dlhopisy sú do portfólia umiestňované predovšetkým pre ich stabilitu a nízku volatilitu. Kolísanie menového páru vás môže ľahko pripraviť o váš výnos z kúpy dlhopisu. Ak sa nákupu v cudzej mene vyhnúť nedá, rozhodne vám odporúčam zvážiť menové zaistenie, ktoré vám prinesie pokojný spánok. Na druhej strane vám však automaticky zníži výnosnosť vašej investície, keďže niečo stojí.

Vedeli ste, že kto neplánuje, plánuje svoj neúspech? Prečítajte si článok Ako vám podnikateľská stratégia pomôže v dosahovaní cieľov a zistíte, že realizácia formálnych plánov prinesie vášmu podnikaniu množstvo benefitov. 

investovanie do dlhopisov

Foto: Pexels

Zhrnutie

Kam sa bude v najbližšom období uberať dlhopisový trh môžeme len hádať. Aktuálne to vyzerá, že očakávania sú pozitívne a naozaj by sme pred sebou mohli mať črtajúcu sa býčiu fázu. Bez ohľadu na očakávaný vývoj, by však vaše portfólio malo obsahovať aj dlhopisy. O to viac, ak ste konzervatívny investor. V prípade, že sa váš investičný horizont skracuje, by váš dlhopisový podiel mal dokonca rásť na úkor akcií. Pri troche šťastia vám dlhopisy prinesú podobnú výnosnosť ako akciová zložka vášho portfólia, ale s nižšou volatilitou. Ak dlhopisy vo vašom portfóliu stále chýbajú, dobrý čas na ich kúpu by tak mohol prísť práve teraz.

Upozornenie: Autor nie je investičným, ani finančným poradcom. Prezentované závery sú jeho osobnými názormi a nezohľadňujú vaše individuálne potreby. Poskytnuté informácie majú všeobecnú povahu a nepredstavujú návrh na uzatvorenie obchodu. Redakcia nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené interpretáciou autorom prezentovaných názorov a nepreberá za ne žiadne záväzky. S investovaním na finančných trhoch sa spája riziko. Výnosy z investície dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Ak vás tento článok zaujal, nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach. Môžete tak urobiť kliknutím na ikonu vašej siete. Neváhajte sa podeliť v komentároch o váš názor alebo položiť otázky súvisiace s predmetom článku. Prípadné návrhy na spracovanie ďalších tém mi môžete poslať na môj e-mail. Prajem vám všetko dobré.