Odpoveď na túto otázku nám dáva už dvanásty exkluzívny prieskum J&T BANKA WEALTH REPORT, ktorý zisťuje investičné správanie najbohatších slovákov a čechov.

Triedy aktív

Podľa zistení banky, dolároví milionári naďalej preferujú investovanie do akcií zahraničných firiem. Deje sa tak aj napriek skutočnosti, že akciové trhy si v roku 2022 prešli naozaj turbulentným obdobím poznačeným výraznou volatilitou a sprísňovaním menovej politiky zo strany centrálnych bánk.

Za podobne zaujímavé naši milionári považujú aj investície do korporátnych dlhopisov, od ktorých si sľubujú fixáciu aktuálne vysokých výnosov do splatnosti na dlhšiu dobu. Vo svojej orientácii však nevynechávajú ani private equity fondy, u ktorých vidia potenciál zhodnotenia.

Dôvera bohatých v nehnuteľnosti naopak v aktuálnom období mierne poklesla. Zvyšovanie úrokových sadzieb a prísnejšie posudzovanie bonity žiadateľov o úver vyústilo do útlmu dopytu po bývaní. Situácia sa odzrkadlila v stagnácii cien nehnuteľností a poklesu investičných výnosov.

triedy aktív - investovanie

Ako vyzerá slovenský a český dolárový milionár? Spravidla ide o ekonomicky aktívneho muža v priemernom veku 53 rokov (SR) a 56 rokov (ČR), majiteľa resp. konateľa obchodnej spoločnosti. Do skupiny však prichádza aj skupina mladších podnikateľov a úspešných startupistov. Podiel žien medzi slovenskými milionármi predstavuje približne 18%, čo je o 2% viac, než v roku 2021. V Českej republike podiel žien predstavuje len 10%. V budúcich obdobiach exituje predpoklad pozvoľného zvyšovania ženského podielu.

Vzťah k Európskej únii

Z hľadiska členstva v Európskej únii, sú dolároví milionári jeho zástancami. Pozitívne vnímajú najmä bezbariérovosť prístupu na spoločný európsky trh. Až 96% respondentov vníma kladne aj zavedenie eura, čo jasne poukazuje na ich proeurópsky prístup. Naopak negatívne je vnímaná politická nestabilita v regióne, ako aj úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

milionár číta noviny

Foto: Pexels

Finančná gramotnosť

Výsledky realizovaného prieskumu jednoznačne poukazujú na dôveru milionárov v rast hodnoty rizikovejších investičných nástrojov v dlhodobom horizonte. Uvedená skutočnosť svedčí o vysokej miere ich finančnej gramotnosti.

Čo sa týka budúcnosti, väčšina dolárových milionárov plánuje posilnenie akciovej zložky vlastného investičného portfólia. Štvrtina opýtaných plánuje zvýšiť svoje investície do korporátnych dlhopisovpodielových fondov. Na základe uvedeného možno konštatovať, že štruktúra finančného majetku regionálnych milionárov sa stále viac približuje západným štandardom.

Vedeli ste, že kto neplánuje, plánuje svoj neúspech? Prečítajte si článok Ako vám podnikateľská stratégia pomôže v dosahovaní cieľov a zistíte, že realizácia formálnych plánov prinesie vášmu podnikaniu množstvo benefitov. 

Investičné portfólio

Základ finančného majetku dolárových milionárov tvoria predovšetkým akcie, dlhopisy a investičné fondy. Ich súhrn prekračuje polovicu celého portfólia. Väčší príklon k akciám dominuje predovšetkým u mladších milionárov. Tí do akcií neváhajú investovať aj štvrtinu majetku. U starších zástupcov tvoria akcie približne pätinu portfólia. Štvrtina portfólia je u oboch skupín tvorená investičnými nehnuteľnosťami. 10% majetku držia milionári v hotovosti, ktorá tvorí rezevu pre prípad zaujímavej investičnej príležitosti.

Na záver možno konštatovať, že bohatí slováci a česi si uvedomujú, že na prekonanie vysokej inflácie musia významnú časť majetku držať v rastovej zložke, ktorá prináša výnos pri vyššej miere rizika. Stabilizačná časť portfólia u milionárov netvorí ani pätinu z celkového majetku. A to ani napriek atraktívnosti aktuálnych úrokových sadzieb.

Ak sa o realizovanom exkluzívnom prieskume chcete dozvedieť viac, kompletnú správu v pdf formáte najdete na nasledovnom odkaze: J&T BANKA WEALTH REPORT 2023.

Ak vás tento článok zaujal, nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach. Môžete tak urobiť kliknutím na ikonu vašej siete. Neváhajte sa podeliť v komentároch o váš názor alebo položiť otázky súvisiace s predmetom článku. Prípadné návrhy na spracovanie ďalších tém mi môžete poslať na môj e-mail. Prajem vám všetko dobré.