Naša krajina dlhodobo zápasí s veľkým množstvom problémov. Medzi oblasti, v ktorých ako spoločnosť zlyhávame, patrí aj budovanie inkluzívnej spoločnosti. Sociálna inklúzia predstavuje dôležitý aspekt spoločenského rozvoja a solidarity. Na Slovensku, podobne ako v mnohých iných krajinách, je téma inklúzie stále aktuálna a vyžaduje si pozornosť nielen zo strany vlády, ale aj celej spoločnosti. V tomto článku sa pozriem na súčasný stav sociálnej inklúzie na Slovensku a kroky, ktoré smerujú k vytvoreniu spravodlivejšej spoločnosti pre všetkých občanov.

Čo je to sociálna inklúzia

Inklúzia znamená, že všetci ľudia majú rovnaké právo na účasť a prístup k rôznym oblastiam života bez ohľadu na ich rozdiely. Jej hlavnou podstatou je odstraňovanie diskriminácie, intolerancie a poskytovaní rovnakých príležitostí pre všetkých. Inkluzívny prístup sa snaží odstrániť prekážky, znemožňujúce ľuďom integráciu do spoločnosti.

Sociálna inklúzia sa vzťahuje k procesu, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi aktívne a plnohodnotne sa zapojiť do spoločnosti. Ide o odstraňovanie prekážok a bariér, ktoré môžu brániť určitým skupinám ľudí v účasti na sociálnom, ekonomickom a kultúrnom živote. Kľúčovým cieľom je vytvoriť prostredie, kde sú všetci jednotlivci akceptovaní, rešpektovaní a majú rovnaké príležitosti. V konečnom dôsledku ide teda o proces zlepšovania podmienok pre znevýhodnených ľudí (na základe etnicity, zdravia a ďalších súvisiacich aspektov), aby sa mohli plnohodnotne zapojiť do bežného života.

Ak sa sociálna inklúzia zanedbá, môže to viesť k väčšej nerovnosti a sociálnej exklúzii. Ľudia, ktorí sú znevýhodnení na základe svojej identity, môžu byť marginalizovaní a mať obmedzený prístup k zdrojom a príležitostiam. To môže viesť k zvyšovaniu chudoby, nezamestnanosti a zhoršeniu zdravotnej starostlivosti pre týchto jednotlivcov. A ako vieme, samotná chudoba je aj živnou pôdou pre kriminalitu. Okrem toho, nedostatok sociálnej inklúzie môže spôsobiť rozdelenie spoločnosti a zhoršiť sociálne napätie a konflikty.

Preto je dôležité investovať energiu a prostriedky do sociálnej inklúzie a zabezpečiť, aby všetci ľudia mali rovnaké príležitosti a mohli sa plnohodnotne zapojiť do spoločnosti.

Vzdelávanie ako kľúčový prvok sociálnej inklúzie

Jedným z najdôležitejších nástrojov na podporu sociálnej inklúzie je vzdelávanie. Inkluzívne vzdelávanie je pedagogický prístup, zameraný na vytvorenie prostredia, kde všetci žiaci majú rovnaké príležitosti na vzdelávanie a úspech, a to bez ohľadu na svoj pôvod, zdravotný stav, socioekonomickú situáciu a podobne. Zabezpečiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých občanov je kľúčovým krokom pre odstránenie nerovností. Vzdelávacie inštitúcie by mali byť dostupné a prispôsobené potrebám rôznorodých skupín študentov.

Aj keď sa na tomto poli urobilo veľa dobrého, stále nedosahujeme uspokojivé výsledky. Hlavným problémom je nedostatok skúsených pedagógov a taktiež aj nedostatok financií

vozíčkar prezentuje na tabuli

Foto: Pexels

Aktuálna situácia na Slovensku

Na Slovensku boli v posledných rokoch prijaté niektoré opatrenia na zlepšenie situácie týkajúcej sa sociálnej inklúzie. Napriek tomu však existujú oblasti, kde je ešte stále potrebné pracovať. Niektoré skupiny, ako napríklad osoby so zdravotným postihnutím, etnické menšiny a osoby žijúce v sociálnej núdzi, stále čelia rôznym formám diskriminácie a vylúčenia.

Zlyhávanie inklúzie sa na Slovensku najviditeľnejšie prejavuje v súvislosti s rómskou menšinou. Aj keď sa urobilo aj mnoho dobrého (projekty ako Omama, Teach for Slovakia), stále sa u mnohých príslušníkov tejto menšiny vyskytuje extrémna chudoba. Problémy so začlenením do spoločnosti komplikujú aj rôzne predsudky u majority a navyše chýba ucelený štátny program. Vyššie zmienené pozitívne aktivity sú väčšinou záležitosťou iniciatívnych jednotlivcov.

Ďalšou skupinou sú zdravotne znevýhodnené osoby. Mnoho takýchto ľudí na Slovensku živorí z nízkych invalidných dôchodkov a často sa dokonca stáva, že ani tie im nie sú priznané. Prikladám pár ilustračných príkladov pre dokreslenie závažnosti situácie:

  1. Christián Kunovský, trpiaci autizmom a ťažkou mentálnou retardáciou.
  2. Vážne chorý človek, ktorý vychováva päť detí. Žili v polorozpadnutom dome.
  3. Dvadsaťtriročný Michal, ktorý prekonal už tri mozgové príhody. Podľa sociálnej poisťovne na dôchodok nemal nárok.

Podpora zamestnateľnosti a inkluzívne pracovné prostredie

Situácia je alarmujúca aj v oblasti zamestnávania zdravotne znevýhodnených ľudí. Podobne ako u rómov, aj v prípade osôb so zdravotným obmedzením existuje mnoho predsudkov. Drvivá väčšina zamestnávateľov dá prednosť zdravému človeku (či už z nevedomosti alebo z neochoty).

Pritom veľa zdravotne znevýhodnených osôb by určite mohlo s určitými obmedzeniami pracovať, vytvárať hodnoty a stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. Aj pri nich existujú inštitúcie, ktoré sa to snažia riešiť – napr. chránené dielne alebo agentúry podporovaného zamestnávania. No tie bohužiaľ ani zďaleka nepokrývajú celú krajinu.

U niektorých pozícii (digitálna sféra) by riešením mohol byť home office. Aj keď existujú takéto pracovné pozície, na Slovensku je táto forma ešte len v plienkach.

Agentúry podporovaného zamestnania vykonávajú činnosti súvisiace s pomocou znevýhodneným ľuďom nájsť a udržať si platené zamestnanie. Ide o win-win situáciu, ktorá je výhodná, ako pre zamestnávateľov, ktorí získajú cenných pracovníkov, tak aj pre znevýhodnených zamestnancov, ktorí sa stanú plnohodnotnými občanmi a prispejú tak k rozvoju spoločnosti. Jednou z takýchto agentúr je aj organizácia Aptet ISP, družstvo, r.s.p.

Možné riešenia

Ako postupovať do budúcnosti? Najvhodnejšie by bolo, ak by štát začal vyvíjať väčšiu iniciatívu. Pre určité skupiny ľudí by bolo vhodné vypracovať koncepcie, ktoré by im uľahčili začlenenie do spoločnosti. Stav, keď sú tieto veci výlučne na pleciach aktivistov, rozhodne nie je dobrý.

Ďalšou vecou zo strany štátu by malo byť uľahčovanie činnosti organizáciám, ktoré aktuálne suplujú jeho úlohy v oblasti sociálnej inklúzie. Riešenia by mohli zahŕňať obmedzenie byrokracie, finančnú podporu v podobe transparentných dotačných schém a podobne.

Okrem toho existuje potreba monitorovania realizovaných opatrení, čím sa zabezpečí možnosť vykonávania následných korekcií založených na dátach.

V niektorých krajinách napríklad existujú špeciálni ministri pre inklúziu. Netvrdím, že jedinou cestou musí byť vytvorenie ďalšieho ministerského kresla, môžeme si zvoliť svoju vlastnú cestu. Otázky riešenia problémov sociálnej inklúzie nám však už dlho klopú na dvere a sú stále naliehavejšie. Zvolenie osoby zodpovednej za predmetnú oblasť, napríklad v podobe špeciálneho splnomocnenca vlády, by mohlo byť vhodným riešením pre zásadný posun v danej problematike.

V oblasti vzdelávania je namieste zvýšiť platovú úroveň v školstve a vytvoriť tak základný predpoklad pre prijímanie kvalitného a odborne kvalifikovaného personálu. Potom by sa nemali stávať prípady, ako napríklad to, že triedna učiteľka na základnej škole nevie, ako pristupovať k hyperaktívnemu dieťaťu.

Ďalším dôležitým prvkom dosiahnutia prielomu v oblasti sociálnej inklúzie je osvetová činnosť. Zvýšenie povedomia verejnosti o sledovanej problematike a získanie jej podpory sú v tomto procese kľúčové. Je dôležité, aby ľudia chápali význam inklúzie a prekonávali predsudky a stereotypy. Verejné kampane, vzdelávacie podujatia a diskusie môžu prispieť k vytvoreniu inkluzívnejšej spoločnosti.

spoločnosť

Foto: Pexels

Syndróm vyhorenia je dlhodobo známy fenomén, ktorý sa vyznačuje únavou organizmu, fyzickým a psychickým vyčerpaním. Pokiaľ sa chcete dozvedieť, ako nad ním úspešne zvíťaziť, prečítajte si článok Ako bojovať so syndrómom vyhorenia a nájsť stratenú rovnováhu?

V oblasti podpory zamestnateľnosti je potrebné sústrediť sa na vytváranie pracovných príležitostí pre všetkých, bez ohľadu na ich fyzické alebo mentálne schopnosti. Treba si uvedomiť, že jedinci, ktorí nie sú zapojení do produktívneho života sa stávajú bremenom pre spoločnosť. Pritom by, pri troche snahy, mohli naopak pre ňu byť veľmi prospešní. Inklúzia neprináša len individuálny prínos pre znevýhodnené osoby, je osožná pre celú spoločnosť, jej štruktúru a hodnoty. Pre dosiahnutie inkluzívnej spoločnosti by mali firmy aktívne pracovať na vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov, vrátane tých so špeciálnymi potrebami.

Jedným z významných krokov vpred bolo prijatie akčného plánu plnenia Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky 2022 – 2024. Tento plán si kladie za cieľ posilniť práva občanov a zabezpečiť tak, aby všetci mali rovnaké príležitosti na vzdelanie, zamestnanie a zapojenie do spoločenského života. Pevne verím, že implementácia stanovených cieľov je prvým z dôležitých a potrebných krokov, ktoré je potrebné vykonať na ceste k rozvoju inklúzie na Slovensku.

Sociálna inklúzia je cestou, ktorá si vyžaduje aktívnu účasť celej spoločnosti. Prijaté opatrenia smerujú k vytvoreniu rovnakých príležitostí pre všetkých občanov, a preto je nevyhnutné pokračovať v úsilí o odstraňovanie prekážok a existujúcich nerovností. Vytváranie inkluzívnej spoločnosti je dlhodobý proces, ale s kolektívnym úsilím je možné dosiahnuť skutočné zmeny a podporiť tak sociálnu spravodlivosť.

Ak vás tento článok zaujal, nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach. Môžete tak urobiť kliknutím na ikonu vašej siete. Neváhajte sa podeliť v komentároch o váš názor alebo položiť otázky súvisiace s predmetom článku. Prípadné návrhy na spracovanie ďalších tém mi môžete poslať na môj e-mail. Prajem vám všetko dobré.